(A)VOID Floating Gallery

25. 5. 

od 17:30 procesuální událost na pomezí performance a happeningu Community Kitchen používá společné jídlo k iniciaci propojování komunit prostřednictvím společné večeře v prostorách galerie. Autoři Community Kitchen - Hunter Andrews, Mary Plachar, Natalia Kalna, Connor Drew, Sasha Melnikov, Stefan Fielder předvedou živou kulinařinu přímo na palubě (A)VOID a následně návštěvníky pozvou ke společnému stolování v galerii.

 

Po večeři následuje koncert Lavoisier a vystoupení audiovizuálního projektu noisiV v podpalubí lodi.

en 5.30 pm Procesual event on the borderline between art performance and happening Community Kitchen is using food to provoke conversation and community engagement by preparing a meal together in gallery space. Community Kitchen authors - Hunter Andrews, Mary Plachar, Natalia Kalna, Connor Drew, Sasha Melnikov, Stefan Fielder will perform live culinary delights on board of (A)VOID and then invite visitors to dine in the gallery.

 

After the dinner will follow concert of Lavoisier and an audiovisual show by NoisiV.

7. 6.

20:30 Hana Magdoňová: performance HALÓ, PROSÍM!

Veřejný prostor jako spektákl společnosti, filtr reality, neproniknutelnost, nemožnost vidět, zacílit, obejmout.

Hana Magdoňová (*1989) je studentkou ateliéru performance Tomáše Rullera na FaVU VUT v Brně, zaměřuje se na performance-body_design-site_specific-happening-dramaturgie. Mohli jste si jejich výrazných vystoupení všimnout např. na Theatrum Mundi, výstavě Pokoje 2018, výstavě Suterén v Brně nebo sólové akce ve veřejných prostranstvích. Víc na: http://hanamagdonova.blogspot.com/

8. 6.  

od 19:00 bilingvální literární večer s autorským čtením a diskuzí Poet(ry) in the city - Básně o městech a ve městech. Svou tvorbu představí Sylva Fischerová, Jitka N. Srbová, Adam Borzič a Josef Straka. Večer je konán ve spolupráci se Společností poezie a projektem Praha město literatury.

 

Praha se na konci roku 2018 připojila k projektu městských básníků – City Poets a první básnířkou hlavního města se stala Sylva Fischerová, autorka deseti básnických sbírek, prozaických i odborných titulů a knih pro děti. Jejím cílem jako básnířky města Prahy je představovat jiné básníky, žijící i nežijící, na místech spojených s jejich tvorbou a životem. Pořádá čtení i na méně obvyklých místech veřejného prostoru nebo na místech zcela specifických. Jejím úkolem je být ambasadorkou poezie i města Prahy v cizině. Během večera zazní její texty spjaté s Prahou, ale také s náplavkou a pohovoří o básnických a literárních akcích ve veřejném prostoru.

 

Básnířka Jitka N. Srbová v současné době dopisuje čtvrtou básnickou knihu Svět. Její předchozí sbírka s názvem Les popisovala fenomén lesa z různých úhlů pohledu. Autorka přečte své texty a pohovoří, jak vidět a vnímat poezii, resp. báseň v prostorách města i lesa.

 

Adam Borzič, básník a šéfredaktor literárního obtýdeníku Tvar, v minulém roce vydal čtvrtou básnickou a také částečně esejistickou knihu Západo-východní zrcadla, knihu básnických promluv o době na pozadí reflexe myšlenek italské renesance a mystiky islámského súfismu. Jeho aktivity výrazně zasahují do sdíleného prostoru města a posluchačům připomene několik významných básnických událostí toho typu nejen u nás, ale i v zahraničí.

 

Několik svých textů na závěr přečte básník a prozaik Josef Straka a promluví zejména o tom, kým je městský básník v zahraničí, jak básník významným způsobem zasahuje do dění ve městě, například v Nizozemí či Belgii, zmíní se o aktivitách mnoha městských básníků a o jejich čteních, performancích a diskuzích o a ve veřejném prostoru.

od 21:00 koncert Mutanti Hledaj Východisko

en 7.00 pm bilingual literary evening with author readings by Sylva Fischerová, Jitka N. Srbová, Adam Borzič and Josef Straka will be followed by discussion Poet(ry) in the city. The evening is held in cooperation with the Poetry Society and the Prague City of Literature project.

 

At the end of 2018, Prague joined the project of City Poets. Sylva Fischerová, the author of ten poetry collections, prosaic and expert publications and books for children became the first ambassador of poetry and the city of Prague abroad. Her mission is to present other poets living and non-living in places connected with their creation and life. She also organizes readings in less common public spaces or in places that are significantly specific. During this evening she will present her lyrics connected to Prague, especially to the river and talk about poetic and literary events in the public space.

 

Jitka N. Srbová is currently preparing to issue her fourth poetic book Svět (The World). Her previous collection, entitled Les (The Woods), described the woods phenomenon from different perspectives. The author will read her texts and talks about how to perceive poetry, respectively a poem in the city and the "forest".

 

Adam Borzič, poet and editor-in-chief of the Czech literary magazine Tvar, among others published the fourth poetic and partly essayist book West-East Mirrors last year, a book of poetic talks about the time on the background of reflection on the ideas of the Italian Renaissance and the mysticism of Islamic Sufism. His activities significantly affect the shared space of the city. He will remind listeners of several important poetic events of this type not only in the Czech republic but also abroad.

 

At the end of the night poet and prose writer Josef Straka will read several of his texts. He will speak about the meaning of the City Poet abroad and how significantly does the poet interfere with the events in the city on examples of the Netherlands and Belgium. He will also mention the activities of many urban poets and their readings, performances and discussions about and in public space.

9.00 pm concert Mutanti Hledaj Východisko